Voorwaarden

paragraphenzeichen
 

F.N.C. 
Nageldesign
Brigitte Noack
Muehlweg 4, 87733 Markt Rettenbach
Telefon: Tel: 08392 / 93 47 20 , Fax: 08392 / 93 47 21
E-Mail:
info@nailzz.de, Internet: http://www.f-n-c.de

 

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

1. Algemeen, klantenkring, taal.

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van www.f-n-c.de, verder in de tekst “Webshop”, en op alle door onze Webshop aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op alle door onze Webshop aangeboden diensten.

(2) De zaken die wij in onze Webshop aanbieden richten zich zowel aan particulieren als ook aan bedrijven, mits direkte klanten. Een particulier is iedere natuurlijke persoon, die niet als bedrijf of overheid is georganiseerd (§13 BGB). Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren (§14 BGB).

(3) De Algemene Verkoopsvoorwaarden van de klanten zelf zijn niet van toepassing, ook niet als wij het in bepaalde gevallen hebben tegengesproken.

(4) De contracten met de klanten worden uitsluitend in die taal gesloten in die de respectievelijke site geschreven is die de klant bij zijn bestelling heeft gebruikt. Daardoor zijn ook de algemene verkoopsvoorwaarden van de respectievelijke taal toonaangevend.

 

2. Contract

(1) De aanbiedingen in onze Webshop zijn niet bindend.

(2) Door een bestelling in onze Webshop (waarvoor een registratie in onze Webshop en het bevestigen van onze algemene verkoopsvoorwaarden nodig is) maakt de klant een bindend contract om het desbetreffende product te kopen. De klant is aan zijn verzoek om een contractuele relatie, tot aan het einde van de derde werkdag, beginnend met de dag na het verzoek, gebonden.

(3) Wij zullen de klanten direkt nadat de bestelling bij ons is binnengekomen een bevestiging sturen over de ingang van de bestelling, wat nog geen bevestiging van het contract is. De bestelling is pas door ons bevestigd, zodra wij tegenover de klanten (per mail) de bestelling bevestigen of de bestelling versturen. Het koopcontract met de klanten komt pas met onze bevestiging tot stand.

(4) Iedere particulier is bevoegd, de bestelling, zoals in de Herroeping omschreven, die de klant tesamen met zijn bestelling op onze Website wordt meegedeeld, te herroepen en de bestelling terug te sturen. In ieder geval wordt de retourzending op kosten en risico des verkopers, behalve dan, als de waarde van de retourzending niet meer dan € 40,00 is, teruggestuurd. Is de waarde minder dan € 40,00 moet de klant de kosten van de retourzending zelf dragen. Kosten van retourzendingen worden alleen tot aan de hoogte wat het met Post of UPS zou kosten terugbetaald. Kosten voor express verzendingen of andere speciale verzendkosten – bijv. Expressdienst – gaan ten laste van de klant, voor zover deze kosten de kosten van een normale verzending te boven gaan.

 

3. Prijzen en betaling

(1) Onze prijzen beinhouden de wettelijke BTW, maar niet de verzendkosten. Alle vergoedingen en kosten die ontstaan door de door de klant uitgezochte betalingsmethode – vooral paypal-, bank- en tolkosten, moet de klant zelf betalen.

(2) Voor zover niet uitdrukkelijk wat anders is uitgemaakt, leveren wij alleen tegen vooruitbetaling ( in de op het bestelformulier gespecificeerde wijze), waarvoor de klant een rekening krijgt ( die per email wordt verzonden en ook in onze acceptatie kan zijn).

(3) De klant mag niet uit zichzelf een verrekening of pandrecht uitoefenen, voor zover de tegeneis onbetwist is of wettelijk is aanvaard.

 

4. Versturing van de produkten

(1) Als op de pagina van de zaak een versenddatum wordt aangegeven, is dit de dag van overdracht aan het postorderbedrijf, dit kan en mag tot en met twee werkdagen worden overschreden. Is geen verzenddatum aangegeven, worden zaken die “op vooraad” zijn, uiterlijk op de vijfde werkdag en alle andere zaken binnen drie weken verzonden (wij behouden ons een rechtmatige verkoop voor in overeenstemming met § 2). Op de dag dat het volledige aan ons verschuldigde bedrag inclusief BTW en verzendkosten aan ons is vergoed gaan deze periodes van kracht.

(2) Zijn de zaken bij de bestelling door de klant in onze Webshop als “op voorraad” gemarkeerd en worden de zaken per overboeking betaald, behouden wij de zaken voor een periode van vijf werkdagen bij ons voorraad; wordt de bestelling niet binnen vijf dagen bij ons vergoed, kunnen wij de zaken weer vrij geven om verder te verkopen. Wordt na de periode van vijf dagen het bedrag vergoed, geldt dat de zaken worden verzonden zolang het nog op voorraad is. Anders geldt een versenddatum van binnen drie weken vanaf de dag dat het bedrag is vergoed.

(3) Voor het geval, dat onze leverancier zaken, die bij de bestelling door de klant op de pagina van de zaak in onze Webshop als “niet leverbaar” is gemarkeerd of in overeenstemming met § 2 is doorverkocht, niet op tijd aan ons levert, verlengd zich deze leveringsperiode in overeenstemming met (1) en (2) om twee werkdagen tot hooguit drie weken. Voorwaarde voor deze verlengering is, dat wij de ware direkt nabestellen en de vertraging niet de schuld is van onze leverancier.

(4) Voor het geval dat de zaken, door in (3) genoemde redenen niet of niet op tijd leverbaar zijn, zullen wij dit de klanten direkt aantonen. Zijn de producten in afzienbare tijd niet meer te leveren door onze leverancier, zijn wij berecht ons koopcontract terug te trekken. Voor het geval dat wij ons koopcontract terug trekken, zullen wij de betalingen direkt vergoeden. De wettelijke rechten van de klant die door een verzuimd leveringstermijn ontstaan, worden door deze regeling niet aangetast, de klant kan alleen onder bijzondere omstandigheden schadevergoeding verlangen, zoals in § 8.

(5) Wij mogen deelleveringen van één bestelling, van zaken die ook apart kunnen worden gebruikt, versturen, de verzendkosten daarvan zijn voor onze rekening.

 

5. Versturing, verzekering en risico’s van de overgang.

(1) Voor zover er niet uitdrukkelijk een andere overeenstemming bestaat, bepalen wij hoe en met welk tranportbedrijf de zaken worden verstuurd.

(2) Wij verschuldigen, bij de aflevering van de zaken aan het transportbedrijf, alleen dat het op tijd en naar behoren wordt afgegeven en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen van het transportbedrijf. Een in de webshop genoemde verzendingsduur is daarom niet bindend.

(3) Is de klant particulier, is het risico van toevallige vernietiging, van toevallige beschadiging of van het toevallige verliezen van de zaken, op het tijdpunt van overgang aan de klant of als de klant de zaken niet aanvaard, overgegaan. In alle andere gevallen draagt de klant het risico, vanaf het afleveren van de zaken aan het transportbedrijf, zelf.

(4) Wij verzekeren de zaken op onze kosten tegen gebruikelijke transportrisicos.

 

6. Eigendomsvoorbehoud.

(1) Wij blijven zolang eigendom van de door ons geleverde zaken totdat de zaken volledig zijn betaald ( inklusief BTW en verzendkosten).

(1) De klant is niet berecht, om zonder onze schriftlijke toestemming, de van ons geleverde, onder eigendomsvoorbehoud staande zaken, door te verkopen. Voor het geval dat de klant de zaken al heeft doorverkocht moet de klant de toegewezen claims nu al aan ons afstaan, de klant betaalt de koopprijs plus een opslag van 20%, aan ons. De klant is gemachtigd de claims die hij aan ons heeft afgestaan in zijn bedrijf op te nemen, deze machtiging kan ten allen tijde worden teruggetrokken als de klant te laat betaalt.

 

7. Garantie

(1) Zijn de geleverde zaken defect, kan de klant een reparatie of een zaak zonder gebreken verlangen; is de klant een bedrijf, kunnen wij tussen een reparatie of het nieuw sturen van een zaak zonder gebreken kiezen. Deze keus wordt de klant binnen drie werkdagen nadat wij hebben vernomen van het defect, in tekstvorm (ook per fax of per email) aangetoond. Wij kunnen de door de koper gekozen manier van naverbetering verweigeren, als dit met onevenredige kosten is verbonden.

(2) Voor het geval dat de naverbetering volgens (1) niet kan worden uitgevoerd of niet redelijk tegenover de klant zou zijn of wij het niet eens zijn met de manier van naverbetering, is de klant in elk geval, in overeenstemming met het toepasselijke recht, berechtigd, zijn koopcontract terug te trekken, een vermindering van de koopprijs, een schadevergoeding en/of vergoeding van zijn vergevelijke moeite te verlangen. Voor wie aanspraak stelt op schadevergoeding gelden ook nog de bijzondere bestemmingen van § 9 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

(3) Voor het geval dat de klant particulier is, is de garantieperiode drie jaar na levering, voor alle anderen geldt één jaar.

(4) Dit geldt alleen voor bedrijven: de klant moet de zaken direkt na levering zorgvuldig controleren. De geleverde zaken gelden als goedgekeurd door de klant, als ons een duidelijk gebrek niet binnen vijf werkdagen na levering en in andere gevallen binnen vijf werkdagen na ontdekking wordt meegedeeld.

 

8. Aansprakelijheid

(1) Onze aansprakelijheid bij nalatigheid (behalve grove nalatigheid) in het geval van vertragingen bij de oplevering is beperkt tot en met 10 % van de desbetreffende kooprijs (inklusief BTW).

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor defekten (het maakt niet uit met welke juridische rechtvaardiging), die onder normale begruiksomstandigheden niet te verwachten zijn. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor grove of opzettelijke nalatigheid.

(3) De beperkingen van deze § 8 gelden niet voor onze aansprakelijkheid voor gegarandeerde kenmerken zoals in § 444 BGB, voor letsel van het leven, het lichaam, de gezondheid of als in het Product-Aansprakelijkheidsrecht beschreven.

 

9. Privacy

(1) Wij mogen de van de zodanige koopcontracten betreffende daten verwerken en bewaren, voor zover dit voor het uitvoeren en afwikkelen van het koopcontract nodig is en voor zolang wij rechtelijk verplicht zijn deze daten te bewaren.

(2) Om de kredietwaardigheid van de klanten te kontroleren, behouden wij ons voor, voor zover dit nodig is, persoonlijke daten van de klanten aan kredietverzekeraars door te geven, mits de klanten daar uitdrukkelijk mee akkoord gaan. Wij zullen zonder uitdrukkelijke toestemming van de klanten ook andere daten van de klanten niet aan derden doorgeven, behalve als wij rechtelijk daartoe worden verplicht.

(3) Het verzamelen, het doorgeven of het verwerken van de persoonlijke gegevens met een ander doel als in § 9 aangegeven is niet toegestaan.

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

(1) Het koopcontract tussen ons en de klant is dwingend onder internationalrechtelijke regelementen het Recht van Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-Koopverdrag gesloten.

(2) Is de klant een bedrijf die een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren is (§14 BGB) dan zijn de duitse rechtbanken voor alle geschillen verantwoordelijk. Bevoegde rechtbank in deze gevallen is Memmingen, Duitsland.

In alle andere gevallen kunnen wij of de klant voor iedere bevoegde rechtbank een klacht indienen

 

 

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
R. Noack
NAILZZ
Muehlweg 4, D-87733 Markt Rettenbach
Telefon: Tel: 08392 / 93 47 20 , Fax: 08392 / 93 47 21 E-Mail , Internet: http://www.f-n-c.de
Kleinunternehmer nach §19 Umsatzsteuergesetz

Bankverbindung:
Noack
Bankleitzahl: 20041133
IBAN: DE04 2004 1133 0779 7236 00
BIC: COBADEHD001

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei und die Versandkosten werden Ihnen erstattet. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung